פרוטוקול ישיבת מועצת הרשות – 8.3.2018 – חלק שני (2).pdf