נספח ט’ להליך תחרותי (מסלול הטבה מס 3)_ תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו.docx