נספח ח’ להליך תחרותי (מסלול הטבה מס 3)_ערבות הגשה.doc