נספח ה’ להליך תחרותי (מסלול הטבה מס 3)_הצהרות והתחייבויות המציע.doc