נספח ד’ להליך תחרותי – מסמך בקשה לקבלת זיכיון – הקמה והפעלת חממה טכנולוגית (נפת צפת).docx