נספח 12 – דוגמא לכתב התחייבות – מסלול הטבה מס 3.pdf