נספח 16 – דוח תקופתי חצי שנתי-מסכם לחברת פרויקט.doc