נספח 15 – בקשה לדיון חוזר במסגרת תכנית החממות 2018-1.doc