הוראות למתן הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל – 28.8.2018.pdf