מסמכי מכרז מרכז מבקרים-מתוקנים לאחר שאלות הבהרה.pdf