הסכם נספח למכרז מרכז מבקרים-מתוקן לאחר שאלות הבהרה.pdf