נוהל כללי הפעילות מהגשת בקשה לתמיכה ועד לסיום תקופת המופ (200-01).pdf