הודעה בדבר כוונה לערוך רשימת מציעים-מסמך מתוקן לאחר הבהרות.pdf