הודעה על אצילת סמכות ראש רשות החדשנות – 30.07.2018.pdf