הודעה בדבר כוונה לערוך רשימת מציעים-ייעוץ משפטי בתחום המינהלי והמכרזים.pdf