נספח ב-הוראות לעניין הסכום המירבי שישלם מקבל האישור.pdf