נספח ב-הוראות לעניין הסכום המירבי שישלם מקבל האישור_0.pdf