מסמכי מכרז כנס החדשנות-מתוקן לאחר שאלות הבהרה-בעקוב אחר שינויים.pdf