הסכם נספח למכרז כנס החדשנות-מתוקן לאחר מענה לשאלות הבהרה-110618.pdf