פרוטוקול ישיבת מועצת הרשות – 30.3.2017.compressed.pdf