פרוטוקול ישיבת מועצת הרשות – 28.3.2017 – חלק שני.compressed.pdf