נספח 2 – תצהיר מגיש הבקשה וכל אחד מבעלי מניותיו.docx