נספח 2 לנוהל- תצהיר מורשה חתימה של מגיש הבקשה.docx