עותק של נספח 8 – דוח הכשרות והשמות לפי 6.5.1 – מתוקן_.xlsx