עותק של נספח 8 – דוח הכשרות והשמות לפי 6.5.2 – מתוקן_.xlsx