מכרז שירותי סוכנות נסיעות-נוסח מתוקן של מסמכי המכרז לאחר שאלות הבהרה בעקוב אחר שינויים.pdf