הסכם נספח למכרז שירותי תקשוב-נוסח מתוקן לאחר הבהרות-גרסת שינויים.pdf