הזמנה להציע הצעות – מכרז שירותי תקשוב לאחר הבהרות – גרסת שינויים.pdf