נספח ד’ – הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם – 6.3.2018.pdf