נספח 7 – תצהיר בדבר מספר עובדי המו”פ שיועסקו אצל המציע.docx