נספח 3 – תצהיר בדבר העסקה של למעלה מ-50% מעובדי המו”פ של התאגיד הזר מחוץ לישראל.docx