התחייבות לשמירת סודיות כתנאי לקבלת מצב התשתיות הקיים-02.18.pdf