נספח 9_הצהרה בדבר השתייכות לאוכלוסיית המיעוטים.docx