הצהרה בדבר עמידה בהוראת אחריות חברתית כאמור בהוראת מנכל 0.4.docx