נספח א-1 – הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם – 17.1.2018.pdf