נספח 3.1 – בקשה להארכת תקופת הזיכיון לחממה (אלה שאושרו לפני 13.11.2011).docx