נספח ו’ (מסלול הטבה 3)_הצהרות והתחייבויות המציע.doc