נספח ג’ (מסלול הטבה 3)_פיזור חממות טכנולוגיות באזורים גיאוגרפיים.pdf