נספח 2 – הצהרה בדבר עמידה בהוראת אחריות חברתית_0.docx