נספח ד’ הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם.pdf