(5)אחוז ההשקעה של המגזר הפרטי במחקר ופיתוח עלפי מדינות ה- 2020 OECD-EXPORT.xlsx