נספח ג הסכם התקשרות בעקבות שאלות הבהרה בעקוב אחר שינויים.pdf