מסמכי מכרז מתוקנים בעקבות שאלות הבהרה בעקוב אחר שינויים.pdf