מסמכי המכרז-מתוקנים בהמשך למענה לשאלות הבהרה-בעקוב אחר שינויים.pdf