כללי

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות”) מציעה את המידע בשירות מקוון זה/באתר מידע ברשת האינטרנט (להלן: “השירות”) בכפוף לתנאים הבאים. המונח “משתמש” להלן משמעו כל אדם או תאגיד אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות.
הפרסומים באתר נועדו לסייע לציבור הרחב על ידי מתן מידע כללי, ראשוני ובלתי מחייב בלבד. המידע הניתן כאן אינו מחליף, מוסיף, גורע או משנה מהוראת כל דין או נוהל, והוא כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת. בכל מקרה של ספק או סתירה, יקבעו ההוראות שבחוק, בתקנות, בצווים ובנהלים הרלוונטיים, לפי העניין.
אין במידע הניתן כאן כדי לחייב את רשות החדשנות על יחידותיה השונות, או ליצור זכויות שאינן מוקנות בהוראת כל דין. 

זכויות יוצרים

לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי רשות החדשנות, כולל אלו המתפרסמים בשירות זה, שייכות לרשות החדשנות. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: “החומר המוגן”), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.
 
המשתמש רשאי לעשות “שימוש הוגן” בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן.
 
המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא רשות החדשנות ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.
 
בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת רשות החדשנות.

פניות לרשות החדשנות

בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות רשות החדשנות, ניתן לפנות ישירות לרשות החדשנות באמצעות דף תמיכה ושירות.

אחריות

השירות מוצע לציבור “כמות שהוא” (“As Is”).
 
רשות החדשנות לא תשא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תשא רשות החדשנות באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות.
 
לא תשא רשות החדשנות באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג’.
המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.
 
רשות החדשנות לא תשא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג’ כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי Java, JavaScript, Active-X.
 
לעניין סעיף זה, “רשות החדשנות” משמע, לרבות עובדיה ונציגיה.

קישורים

בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.
 
הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.
 
לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים לרשות החדשנות (להלן: “אתרי צד ג'”): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין רשות החדשנות לבין בעלי אתרי צד ג’ יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לרשות החדשנות כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.
אין רשות החדשנות אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג’.
 
אין לפרש קישורים לאתרי צד ג’ כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי רשות החדשנות לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.
 
בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר (webmaster). כמו כן, אם המשתמש סבור שיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא שירות זה, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר (webmaster).
 
פרסומים רשמיים של רשות החדשנות
במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם בשירות לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של רשות החדשנות, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.
 
 
פרסומי גורמי חוץ באתר
תוכן המאמרים באתר זה, שנכתבו על ידי גורמים מחוץ לרשות החדשנות, הינם באחריות הבלעדית של מחבריהם והדעות המובעות בהם אינן משקפות בהכרח את עמדות רשות החדשנות.