ע”פ תיקון 15 לחוק שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלויות נועד לקדם עובדים עם מוגבלויות בגופים ציבוריים. התיקון מגדיר מיהו אדם עם מוגבלות משמעותית, מהו יעד הייצוג ההולם והפעולות הנדרשות להשגת יעד זה. בבדיקה שבוצעה ביחס לרשות החדשנות נמצא כי מידת העמידה ביעד הייצוג ההולם הינה בינונית. המשמעות הינה כי על מנת לעמוד ביעד בצורה מלאה (5% מכלל העובדים ) יש לרשות להעסיק כ 6 עובדים.  כרגע ע”פ נתוני ביטוח לאומי יש לגייס 2-3 עובדים על מנת לעמוד ביעד באופן מלא. 

פעילויות שבוצעו עד כה לעמידה בחוק:

 1. אישור נוהל גיוס עובדים זוטרים ובכירים כולל התייחסות לגיוס עובדים עם מוגבלויות- אושר ע”י המועצה בשנת 2019.
 2. בכל גיוס נעשות פניות למספר גופים העוסקים בתחום על מנת לקדם העסקה של עובדים עם מוגבלויות והם מקבלים מאתנו פניה על כל משרה חדשה שיוצאת לפרסום. 
 3. מונתה דינה אוסטרובסקי, מנהלת הגיוס כממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון. 
 4. הוכנה תכנית עבודה לשנת 2021 לשיפור העמידה ביעדים לעמידה מלאה.
 5. בכל מודעה שהרשות מפרסמת הוסף נוסח הקורא למועמדים עם מוגבלות להגיש – “הרשות תשקול בחיוב מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם ולפיכך המועמד רשאי, אך לא חייב, לציין זאת בקורות החיים שהוא מעביר”. 

קשיים ביישום:

 1. ארגון קטן לכן קיים קושי לייחד משרות לאנשים עם מוגבלות.
 2. חוסר הגשות של מועמדים עם מוגבלויות למרות הפניות לגופים הרלבנטיים. 
 3. בהגשת מועמדות המועמדים לא מחויבים לחשוף את מוגבלותם וזה נתון לשיקול דעת ולמידת השקיפות בה הם בוחרים. 
 4. לא מתקבלים פרטים מביטוח לאומי לגבי מי מהעובדים כיום מוגדר תחת קריטריוני החוק. 

תכנית עבודה לשנת 2021:

 • פעילות שנעשו בשנת 2020 על מנת לעמוד בתנאי החוק:

 1. הקמת צוות היגוי פנימי שכולל נציגים מלשכה משפטית וצוות הנהלה, במטרה לבחון דרכי פעולה על מנת להגדיל את איוש עובדים עם מוגבלויות בארגון.
 2. הגדלת מספר העמותות איתן אנו בקשר- בשל המעבר של הרשות לירושלים אנו בוחנים עמותות ואנשי קשר חדשים לשיתופי פעולה אפשריים. עד כה  נעשו פניות יזומות לאגודת יוצאי אתיופיה, ג’וינט תבת, נעמ”ת, אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת עזריאלי, במכללת הדסה ובמכון טל ולב. 
 3. הדרכה למנהלים מגייסים – מרכז מעסיקים ביצע הדרכה למנהלים על מנת לרתום אותם לתהליך קבלה של עובדים עם מוגבלויות. ההדרכה התקיימה בתאריך 24.2.2020.
 4. כל משרה, גם אם אינה ייעודית מפורסמת לנציגי “ייצוג הולם” במטרה להגדיל את החשיפה למועמדים רלוונטיים.  
 5. בוצעה פניה אקטיבית לארגונים המלווים מועמדים בעלי מוגבלות בעת תהליך הגיוס על מנת להבטיח את ליווי התהליך על ידם.
 6. תוכנית העבודה פורסמה באתר הרשות. 
 7. נעשה פרסום פנימי באשר לאשת הקשר החדשה בארגון להעסקת אנשים עם מוגבלויות.
 8. יועדה משרה ספציפית לפרסום עבור אנשים עם מוגבלויות. המשרה שנבחרה הנה משרת סטודנט לזירת תשתיות טכנולוגיות.
 9. בוצעה פניה למועמדים המוגדרים כבעלי מוגבלות והם בחרו שלא להתמודד על התפקיד. 
 10. קשר שוטף של הממונה עם נציגי “ייצוג הולם” במטרה לייצר כתובת ברורה לאיתור בעיות, להעלאת רעיונות להגדלת ממשק הפעילות.

 

 • פעילות שבכוונתנו לעשות בשנת  2021 על מנת לעמוד בתנאי החוק:

 1. נמשיך לחפש שיתופי פעולה נוספים עם מוסדות אקדמיים וארגונים המסייעים לאתר אנשים עם מוגבלויות.
 2. בכל גיוס ייעשו פניות למספר רב ככל הניתן של גופים העוסקים בתחום, על מנת לקדם העסקה של עובדים עם מוגבלויות.
 3. ייעשה פרסום חוזר באתר הרשות הפנימי אודות ממונת התעסוקה לאנשים עם מוגבלויות בכדי להגביר את מודעות עובדי הארגון לחשיבות הנושא.
 4. בכל מודעה שהרשות תפרסם יהיה נוסח הקורא למועמדים עם מוגבלות להגיש – “הרשות תשקול בחיוב מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם ולפיכך המועמד רשאי, אך לא חייב, לציין זאת בקורות החיים שהוא מעביר”. 
 5. השתתפות ממונה בפורום ממונים על מנת ליצור שתופי פעולה ולבצע למידת עמיתים. 
 6. חשיפת סיפורי הצלחה כצעד להצגת הארגון כמכיל ומשלב אוכלוסיות מגוונות.
 7. עבודה עם גופים המעודדים גיוון- בעת מתן מתנות לעובדי התאגיד באירועים שונים יתקיים ככל הניתן שיתוף פעולה עם גופים ועמותות המעודדים גיוון באוכלוסייה, לדוגמא, עמותות לקידום אנשים עם מוגבלות.
   

פרטי ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון:

שם מלא: דינה אוסטרובסקי
טלפון: 03-5118131
דוא”ל: Dina.Ostrovsky@innovationisrael.org.il