תיאור המסלול

המסלול תומך בתוכניות מו”פ ובתכניות הרצה (“פיילוטים”) באתרי חברות ממשלתיות. המסלול הינו מסלול משותף לרשות החדשנות ולרשות החברות הממשלתיות במשרד האוצר.
מסלול משנה זה פועל תחת מסלול הטבה מס’ 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל, נספח ד’.

מהי תכנית הרצה?  להוסיף לינק

מטרת המסלול

פיתוח ובחינת טכנולוגיות ומוצרים חדשניים באמצעות אתרי הרצה של חברות ממשלתיות רלבנטיות, או לחילופין באמצעות יכולות, נתונים, או מידע הנמצאים ברשות החברה הממשלתית.
פיתוח ובחינת טכנולוגיות המאפשרות ייעול הפעילות הכלכלית והביצועים העסקיים של החברות הממשלתיות.
היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים.

למי מיועד המסלול?

לחברות טכנולוגיה ישראליות (אשר אינן חברות ממשלתיות) אשר יבצעו את הפרוייקט שלהן באתרי החברות הממשלתיות או באמצעות יכולות, נתונים, או מידע הנמצאים ברשותן.

מה מקבלים?

תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו”פ המאושרות.
תמיכה בשיעור חריג 60% מהוצאות המו”פ המאושרות תינתן לתוכנית בעלות פוטנציאל לייעול יוצא דופן של פעילותה הכלכלית של החברה הממשלתית. 

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

  • אימפקט על החברה: המסלול מאפשר לחברה להתקדם משמעותית במוכנות המוצר למסחור ולסייע בקידום חדירתו לשוק באמצעות היישום באתר הניסוי.
  • מודל מימון אטרקטיבי: המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, אך לא ברווחים או בהצלחות עתידיות. חברה נתמכת תחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלה על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור.
  • תמיכה שהיא תו איכות: תמיכת רשות החדשנות, שניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים בהמשך הדרך.

תנאי המסלול

על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל שאינה חברה ממשלתית.
על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות, מסלול הטבה מס’ 2  ונהלי המסלול.
  להוסיף לינקים

קריטריונים להערכת בקשה

רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
רמת האתגרים במימוש התוכנית. 
יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית.
התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית.
ההשפעה הצפויה של התכנית על ייעול פעילותה הכלכלית של החברה הממשלתית ועל ביצועיה העסקיים השירותים והתפעוליים 
איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה והסינרגיה בין החברה לאתר, התועלת שתצמח לחברה מתכנית ההרצה בהיבטי קרבה לשוק ומסחור.

קולות קוראים וזמני הגשה

קול קורא פעיל

תאריך ההגשה האחרון: 11.8.2018

תשובות צפויות בראשית חודש דצמבר.

מועד אחרון להגשה יהיה בשעה 23:59 בתאריך זה. תמיכה טכנית תינתן עד לשעה 15:00 ביום ההגשה האחרון. הגשות אשר יוגשו באיחור לא יתקבלו.

איך מגישים בקשה?

הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון: יש להירשם/להיכנס לאזור האישי באתר ולמלא את טופס הגשת בקשה לתמיכה.

כחלק מההגשה המקוונת יש להוסיף מסמכים אלו כצרופה לבקשה המקוונת:

  1. טופס הגשת בקשה ייעודי (Word)   להוסיף לינק
  2. תקציב בקשה (קובץ “Excel עד 50 עובדים” או קובץ “Excel תקציב בקשה מעל 50 עובדים”) 
  3. טופס הצהרה והרשאה 
  4. תעודת התאגדות 
  5. טופס ריכוז משאבים (במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה)
  6. נספח 2 – תצהיר מורשה חתימה של מגיש הבקשה ובעלי מניותיו כי אינם בעלי חשבונות מוגבלים ואינם נמצאים בתהליך של כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכו’ ואין להם חובות בלתי מוסדרים לרשות החדשנות.  להוסיף לינק

נספח 3- הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום), התשע”א- 2011.   להוסיף לינק
שאלות בנושאים הגשת הבקשה יש לפנות למחלקת השירות בכתובת המייל: klita@innovationisrael.org.il  או בטלפון: 03-7157900

לפרטים וליצירת קשר

זירת חברות בצמיחה –
דוא”ל: Growth@innovationisrael.org.il
טלפון: 03-7157900 / 03-7157977