כללי

במסגרת הליך בדיקת הבקשות לתמיכה בתכניות המוגשות לרשות החדשנות, אנו נוהגים לבצע בדיקה מותאמת, על פי שיקול דעת הרשות ובהתאם לבקשה שהוגשה.

מאז תחילת מגפת הקורונה הפגישה מתבצעת, ככלל, בווידאו. מכתב זה נועד להבטיח תאום ציפיות לגבי מהלך הפגישה.  

מטרות הפגישה: 

 • היכרות בלתי אמצעית עם החברה, הצוות המוביל שלה והצוות המוביל של התוכנית.
 • דיון מפורט בנוגע לבקשה עצמה, קבלת הבהרות ודגשים לאמור בה, ובירור סוגיות ושאלות שעלו בעת סקירתה.
 • חידוד נושאים בהם נדרש להעמיק את הבדיקה

הבודק אשר ימונה לבדיקת הבקשה יפנה אליכם כדי לתאם את הפגישה. 

כדי שנוכל להשיב לבקשתכם בלוח הזמנים המוגדר, הנכם מתבקשים לקיים את הפגישה בהקדם האפשרי ולהיות מוכנים עם החומרים על פי הפירוט שלהלן.

לסרטון בשפה הערבית – باللغة العربية:

הפגישה עם החברה

הפגישה תתקיים בווידאו. במידה ויש צורך מיוחד לבקר באתר בו מתבצעת פעילות הפיתוח ו/או הייצור של החברה מגישת הבקשה, יותנה ביצוע הביקור במצב הקורונה, בהנחיות המחייבות, ובמתן אישור של רשות החדשנות והבודק המקצועי. 
החברה תקבל הודעה מי משתתף בפגישה מצד רשות החדשנות. לעיתים לבודק המקצועי שמונה לבדוק את הבקשה  מצטרף בודק בכיר, בודק מתחום נוסף, ראש התחום הטכנולוגי ובמקרים מסוימים יצטרפו גורמים נוספים מטעם הרשות. 

בפגישה מתבקשים להשתתף, מצד החברה, אנשי המפתח המתאימים. עליהם להתייחס למכלול ההיבטים הנוגעים לבקשה שהוגשה, כולל הטכנולוגיה, הצורך במוצר, הצד העסקי, היבטי כספים וניהול, כולל יועצים המידה וישנם. 
משך פגישה אופייני הנו 3 עד 5 שעות לבקשה יחידה, אך יש לקחת בחשבון שהיא עשויה להתקצר/להתארך מעבר לכך. 
במידה ותידרש החברה להשלים מידע חיוני לפני הפגישה הבודק ישלח מייל עם שאלות ספציפיות הנוגעות לבקשה אשר יידונו בפגישה, ומועד לקבלת השלמות אלו.
לפגישה מוצע להכין מצגת שתסייע בהצגת הנושאים השונים (הצעה לתכנים מפורטת בהמשך), ולשלוח אותה לבודק הבקשה ולמשתתפים הנוספים לא יאוחר מ 3 ימים טרם המפגש שנקבע עם הבודק. 

הבודק קורא, כהכנה לפני הפגישה, את כל הבקשה והחומרים הנוספים, כולל אלה שנשלחו אליו ע”י החברה. במהלך הפגישה, יבקש הבודק להתעמק בנושאים מסוימים הדורשים הרחבה. בנושאים בהם לא נדרשת הרחבה, יתכן שיהיה דיון קצר, או שלא יהיה דיון כלל.

השלמות לאחר הביקור – במידה ויידרשו מכם הבהרות ו/או השלמות נוספות בכתב, אנא דאגו לספקן במהירות המרבית ולא מאוחר מהמועד שיסוכם במהלך הביקור, על מנת שלא לעכב את השלמת חוות הדעת והטיפול בה ברשות. במידה והבהרות אלה לא תתקבלנה עד המועד שיסוכם כאמור, תיכתב חוות הדעת על בסיס החומר שיימצא בידי הבודק בלבד.

התחלת הפגישה

הפגישה תתחיל בהצגה קצרה של הנוכחים, משתתפים מטעם החברה (כולל יועצים במידה ויש), בודקים ונציגי רשות החדשנות (במידה ויש). 
בהמשך, החברה תציג בקצרה (עד 10 דקות) את חזון החברה והצעת הערך הייחודית (Vision and value proposition), ניתן להציג (ע”פ בחירת החברה) גם כל נושא אחר חשוב לחברה (company pitch). פרק זה יוצג בכל אופן שתבחר החברה ובמהלכו לא יישאלו שאלות ע”י הבודק המקצועי.

פרק מצגת החברה

מצגת זאת תתייחס לרשימת הנושאים שלהלן. למרות שחלק מהנושאים רשום כבר בבקשה, אנו מבקשים להדגיש כי מטרת פרק זה הנה מצע לצורכי דיון משותף בין החברה לבודק המקצועי. אין מניעה במצגת זאת מלהשתמש בחומרי הבקשה עצמה (Copy/Paste), או לחלופין להשתמש בחומרים אחרים הקיימים ממילא בחברה:

 1. המבנה הארגוני ובעלי התפקידים העיקריים (לרבות פירוט הניסיון הקודם שלהם).
 2. המבנה המשפטי, בעלי המניות, חברות קשורות (חברות אם, בנות, אחיות).
 3. משקיעים עיקריים, גיוסי הון שנעשו, בעלי המניות, מימון מרשות החדשנות ומסגרות דומות.
 4. נתונים פיננסיים עיקריים לשנים הקודמות ותחזית רווח/הפסד (P&L) לשנת המו”פ הנוכחית/הבאה ול 3-5 שנות מכירה ראשונות. נבקש להתייחס לנתונים ברמת החברה מגישת הבקשה (סולו) וכן לנתונים המאוחדים (במידה ורלוונטי).
 5. תשתית פיננסית ומקורות למימון הפעילות בתקופת התיק (ברמת החברה). 
 6. יכולות המו”פ של החברה בכלל (לחברה בעלת מספר תוכניות).
 7. אירועים חשובים בתולדות החברה, בדגש על השנה האחרונה.

פרק מצגת הבקשה

המצגת תתייחס לנושאים שלהלן וכל נושא נוסף אותו החברה רואה לנכון להציג. גם כאן המטרה אינה ליצור כפילות מיותרת לבקשה, אלא להוות כלי אפקטיבי לדיון פרטני בבקשה. על כן מוצע להתייחס לנושאים בהתאם לרשום בבקשה:

 1. הצורך, המוצרים והטכנולוגיות. יש לפרט ברמה שתאפשר הבנה טובה של הטכנולוגיות המפותחות, ושל תוצרי המו”פ. 
 2. פטנטים – קיימים בחברה וכאלה שיירשמו.
 3. התייחסות ספציפית ליכולות  המו”פ  הרלוונטיות לתוכנית/תוכניות.
  • לתיק שנה ראשונה סטטוס ערב תחילת התכנית כולל ממצאים מדעיים/טכנולוגים (בביצוע החברה, נתונים מהספרות המקצועית וכו’).
  • במידה וזה הוא תיק המשך  סטטוס ביצוע התיק הקודם בתוכנית, כולל ניצול תקציבי (נא להשתמש בטבלאות של פרק זה שבבקשה). כמו כן הנכם מתבקשים להציג תוצאות מלאות ולא להסתפק בתיאור מילולי.
  • במידה וזו תוכנית שת”פ: תיאור השת”פ הבינלאומי ומידת התרומה של השותף. 
 4. טבלת המשימות ופרטי תכולת המשימות – כפי שהיא רשומה בבקשה בתוספת שמות הצוות בכל משימה ומשימה. 
 5. אבני הדרך בפירוט כמותי כפי שמופיעות בבקשה  והסבר לגבי אופן בדיקת העמידה בהם.  
 6. אתגרים, החדשנות וחסמי הכניסה  בתוכנית ככלל ובבקשה בפרט.  
 7. השוק והשיווק: בנושא תחזיות מומלץ להביא סימוכין, יש להתייחס גם למגעים שכבר נעשו עם לקוחות ו/או שותפים, מכרזים פיתוח עסקי וכיו”ב.
  • גודל השוק הספציפי של התוצר.
  • המודל העסקי.
  • מתחרים עיקריים, אלטרנטיבות פתרון, התייחסות לחזית הטכנולוגיה הרלוונטית בעולם, יתרונות וחסרונות תוצר הפיתוח מולם.
  • תיקוף השוק, מצב המוצר בשוק – לקוחות עיקריים פוטנציאלים ו/או קיימים, מגעים עם לקוחות/שותפים, מכרזים פתוחים, פיתוח עסקי תחזית הכנסות – מומלץ להציג הבסיס לתחזית.
 8. הייצור (במיוחד שיעורו בישראל).
 9. סיכונים עיקריים וניהולם במהלך התוכנית.
 10. התרומה למשק בישראל.

תקציב הבקשה

המעבר על התקציב והבירורים לגביו ייעשו על גבי קובץ התקציב (קובץ ה-Excel שהחברה הגישה) אשר יוקרן על המסך. 
[הערה: ניתן להסתיר את נתוני השכר בפועל בעת ההקרנה על המסך או לצמצם את המשתתפים]
סעיפי התקציב צריכים להיות מנומקים ומוצדקים מבחינת הצורך, הכמויות וגודל התקציב המבוקש. 
יש לפרט צורך/הכרח בקבלני משנה בחו”ל. 
בסעיף ציוד יש לפרט כל פריט ציוד בנפרד, בסעיף חומרים להראות כיצד הגיעו לתקציב המבוקש בכל סעיף.