החטיבה הוקמה ב-2011 והיא כפופה לסמנכ”ל אסטרטגיה וכלכלה. במסגרת תפקידיה היא מובילה ארבע פעילויות מרכזיות: אסטרטגיה ומדיניות, תקציב, ניטור והערכה. כלל הפעילויות הללו תומכות בקבלת החלטות, בקביעת סדרי עדיפויות ובביצוע מדיניות ברשות החדשנות.

תחום האסטרטגיה והמדיניות

תחום האסטרטגיה והמדיניות אמון על סיוע בגיבוש האסטרטגיה הכוללת של הרשות ועל תכנון מדיניות התואמת אסטרטגיה זו. במסגרת זו, אנו אף מלווים את זירות הרשות בתכנון האסטרטגיה שלהן ובגיבוש תכניות עבודה התואמות אותה, ומספקים מענה לסוגיות מדיניות שוטפות העולות לסדר היום. במקביל, אנו חוקרים סוגיות מפתח במדיניות חדשנות ויוזמים את העלאתן לדיון בהנהלת רשות החדשנות.

תחום תקציב

תחום תקציב אמון על תכנון וניהול תקציב הרשות ע”י תכנון ההוצאות וההכנסות של הרשות בהתאם ליעדי המדיניות ומעקב ובקרה אחרי ביצוע התקציב. כחלק מתכנון התקציב השנתי מתבצעת הערכה של המקורות הנדרשים ע”י כל אחת מהזירות להפעלת התכניות שבאחריותן. במקביל לכך, כחלק מתהליכי התקציב בכלל הממשלה, מתקיים תהליך מול אגף התקציבים באוצר לקביעת מסגרת התקציב של הרשות. בהמשך מתבצעת הקצאה של התקציב בין הזירות בהתאם למדיניות ויעדי הרשות והצרכים שהועלו ע”י הזירות. במהלך השנה מבוצע מעקב אחרי ביצוע התקציב על מנת לוודא שהזירות אכן עומדות ביעדים התקציביים שנקבעו להן ובמידת הצורך לתת מענה לסוגיות תקציביות במקומות בהם הביצוע אינו בהתאם לתכנון.

תחום ההערכה

תחום ההערכה נועד לבחון את התועלת, היעילות וההשפעה של תכניות הרשות. כלומר לבחון באיזו מידה משיגות התכניות את  מטרותיהן, עד כמה ניצול המשאבים העומדים לרשותן הוא מיטבי ועד כמה הן רלוונטיות ביחס למציאות הדינמית שהן חלק ממנה. עבודת ההערכה מאפשרת לנו להמליץ על שינויים נדרשים ושיפורים אפשריים בתכניות הקיימות הנוגעים למטרות התכנית, לכלים המופעלים במסגרתה או לממשקים בין תכניות קיימות ולהצביע על צורך ביצירת תכניות חדשות.

תחום הניטור

תחום הניטור נועד לעמוד באופן שוטף על מצבה של תעשיית ההיי-טק הישראלית על ענפיה השונים ולעקוב אחר כלל פעילות המו”פ והחדשנות בישראל תוך שימוש במדדים בינלאומיים רלוונטיים. במסגרת זו אנו עומדים בקשר עם בעלי עניין רלוונטים כגון הלמ”ס וה-OECD וכן גופי מפתח בתעשיית ההיי-טק הישראלית. ניתוח תמונת המצב תומך בפעילות תכנון המדיניות וגיבוש האסטרטגיה ברשות כולה ובזירות השונות.