נספח א׳: תוצאות האינדיקטורים המרכיבים את מדד ההיי-טק

תת-מדד חברות ההזנק:

  1. חברות חדשות נטו: תת-המדד הוא השינוי מספר חברות הישראליות הפועלות בתעשיית ההיי- טק (נטו). כלומר, מספר חברות ההיי-טק הישראליות החדשות שהוקמו בניכוי חברות ההיי-טק הישראליות שנסגרו.
  2. מספר ושווי גיוסי חברות: היקף ומספר הגיוסים שחברות ההיי-טק הישראליות גייסו מכלל המשקיעים – קרנות הון סיכון, אנג’לים ומשקיעים אחרים.
  3. מספר ושווי אקזיטים: ההיקף הכספי של האקזיטים שבהם השתתפו חברות היי-טק ישראליות ומספרם, בניכוי אקזיטים מעל מיליארד דולר. אקזיט מוגדר הן כהנפקה ראשונית (IPO) והן כמיזוג או רכישה (M&A).
  4. גיוסי קרנות: סך הכספים שגייסו קרנות הון סיכון ישראליות בשנה. נתון זה מהווה אינדיקציה לעתיד ההשקעות הצפוי של אותן קרנות בישראל.

תת-מדד החברות הבוגרות:

  1. תוצר היי-טק: סכום התוצר בענפי הסחורות ותוצר ענפי התוכנה והמו”פ בניכוי ושירותי תקשורת.
  2. שכירים בהיי-טק: מספר השכירים המועסקים בתעשיית ההיי-טק, למעט שכירי ענף שירותי התקשורת.
  3. יצוא היי-טק: סך יצוא ענפי ההיי-טק בשירותים ובתעשייה.
  4. מדד הבלו-טק: מדד ת”א גלובל בלוטק, הכולל את כל המניות מענף הטכנולוגיה ומענף הביומד. הנתון מחושב כממוצע מדדי הנעילה היומיים עבור כל שנה.
  5. ערך ומספר הנפקות שניוניות: מספרם והיקפם של הגיוסים הציבוריים שנעשו על ידי חברות היי-טק ישראליות ושניירות הערך שלהן רשומים למסחר (הנפקות שניוניות). משתנים אלה מתארים את המשך הגידול בערכן של חברות ציבוריות ישראליות.
  6. ערך ומספר רכישות היי-טק: מספרן והיקפן של עסקאות מיזוגים ורכישות שנעשו על ידי חברות היי-טק ישראליות, כשהחברה הנרכשת אינה בהכרח ישראלית או טכנולוגית.